İMAM-I RABBANÎ


İMAM-I RABBANÎ
(Bak: Ahmed-i Farukî)(Silsile-i Nakşi'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbanî (R.A.) Mektubat'ında demiş ki: "Hakaik-ı imaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve keramata tercih ederim."Hem demiş ki: "Bütün tariklerin nokta-i müntehası, hakaik-ı imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır."Hem demiş ki: "Velâyet üç kısımdır: Biri velâyet-i suğra ki, meşhur velâyettir, biri velâyet-i vusta, biri velâyet-i kübradır. Velâyet-i kübrâ ise; verâset-i nübüvvet yoluyla, tasavvuf berzahına girmede

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • Имам Раббани — Ахмад Ас Сархинди Аль Фаруки Род деятельности: Муршид Дата рождения: 1562 год(1562) Место рождения: Сархинд …   Википедия

  • Attentat de l'AMIA — 34°36′06.5″S 58°23′58″O / 34.601806, 58.39944 …   Wikipédia en Français

  • KUDDİSE SIRRUHU — Sırrı ve hakikatı muazzez ve müşerref olsun meâlinde bir hürmet ifadesidir.(S Sahabe i Kiram Hazeratına Radıyallahu Anh denildiğine binaen, başkalara da bu mânada söylemek muvafık mıdır?Elcevap: Evet, denilir. Çünkü Resul i Ekrem in bir şiarı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • RADIYALLAHÜ ANH — Allah (C.C.) ondan razı olsun, mealinde duâdır. Aslında Allah ondan razı oldu demektir.(Sahabe i Kiram Hazeratına Radıyallahu Anh denildiğine binaen, başkalara da bu mânada söylemek muvâfık mıdır?Elcevab: Evet denilir. Çünki Resul i Ekrem in bir… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TASAVVUF — Kalbi dünyanın fâni işlerinden ayırıp Allah (C.C.) sevgisi ile bağlamak. Tarikat ehli olmak. (Bak: Tarikat)(İmam ı Gazalî, İmam ı Rabbanî gibi muhakkıkin i ehl i tarikat derler ki: Birtek Sünnet i Seniyyeye ittiba noktasında hâsıl olan makbuliyet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AHMED-İ FÂRUKÎ — (Hi. 971 1034) (İmam ı Rabbanî) Hz. Ömer (R.A.) ahfadından olduğundan Fârukî denilmiştir. Kendisi demiştir ki: Hakaik i imaniyeden bir mes elenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmata tercih ederim. Hem demiş ki: Bütün tarikatların… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AKAİD-İ DİNİYE — Dini akideler. İmâni esaslar.(Ben tahmin ediyorum ki: Eğer şeyh Abdulkadir i Geylâni (R.A.) ve Şah ı Nakşibend (R.A.) ve İmâm ı Rabbâni (R.A.) gibi zâtlar bu zamanda olsa idiler; bütün himmetlerini hakaik ı imâniyyenin ve akaid i İslâmiyyenin… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FARUKÎ — Hz. Ömer (R.A.) soyuna veya adâletine mensub olan. Hz. Ömer e mensub ve müteallik. İmam ı Rabbanî nin bir lakabı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LETAİF-İ AŞERE — On lâtif duygu. On adet lâtifeler. (Letaif i aşere; İmam ı Rabbani, kalb, ruh, sır, hafi, ahfa, insanda anasır ı erbaanın herbir unsurdan o unsura münasib bir lâtife i insaniye tabir ederek, seyr ü sülukta her mertebede bir lâtifenin terakkiyatı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜCEDDİD-İ ELF-İ SÂNİ — İkinci bin senesinin müceddidi demek olan bu tabir, İmam ı Rabbani Ahmed i Farukî Hazretlerinin nâmıdır. (Bak: Ahmed i Faruk …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük